Poti sa treci acest test?

De Curtis Pugh

Aceste şase întrebări îţi vor testa cunoştinţele despre Biblie. Sunt concise şi necesită doar răspunsuri tip DA sau NU. Citeşte cu atenţie fiecare întrebare şi apoi răspunde.

1. Pot toţi oamenii primi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu?

2. Pot toţi oamenii primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu?

3. Pot toţi oamenii produce pocăinţă şi credinţă când aud Evanghelia?

4. Pot toţi oamenii crede în mod mântuitor în Domnul Isus Cristos?

5. Pot toţi oamenii veni la Domnul Isus Cristos?

6. Pot toţi oamenii să Îi fie plăcuţi lui Dumnezeu?

Cei mai mulţi creştini declaraţi ar răspunde „DA” la toate aceste întrebări.

Ai fi surprins să auzi că Biblia învaţă clar că răspunsul corect la toate aceste şase întrebări este „NU?” Citeşte mai departe şi îţi vom demonstra că Biblia învaţă că nici unul din aceste lucruri nu sunt posibile omului firesc – prin aceasta înţelegem o persoană născută natural în această lume – unei persoane ce nu a fost regenerată sau născută din nou de Duhul lui Dumnezeu. (Versetele sunt reliefate şi am subliniat unele cuvinte pentru accentuare).

Întrebarea numărul 1. Pot toţi oamenii primi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu?

Biblia învaţă clar că doar unii oameni pot primi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Dovada: Pavel a scris în 1 Corinteni 2:14, „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte.” Un „om firesc” este o persoană născută natural în această lume. Deci, conform învăţăturii clare a Cuvântului lui Dumnezeu, există o clasă de oameni care nu pot primi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au capacitatea aceasta, fiindcă aceste lucruri trebuiesc judecate spiritual, iar ei nu au Duhul Sfânt, Autorul Divin al Bibliei.

Domnul Isus a învăţat acelaşi lucru când a spus: „Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Oridecâteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:43, 44). Nu toţi oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu! Există o clasă de oameni despre care Domnul spune că sunt copii ai Diavolului. Conform Fiului lui Dumnezeu, aceşti oameni nu pot primi şi înţelege Cuvântul lui Dumnezeu.

Întrebarea numărul 2. Pot toţi oamenii primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu?

Domnul Isus a spus în Ioan 14:16, 17, „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.” Autorii Bibliei folosesc deseori cuvântul „lume” pentru a se referi la partea de omenire ce este nemântuită. Deci aici, Domnul învaţă clar că oamenii nemântuiţi nu pot primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astfel stând lucrurile, trebuie spus că nu toţi oamenii pot primi Duhul Sfânt. Deci, răspunsul la întrebare a doua este „NU!”

Întrebarea numărul trei. Pot toţi oamenii produce pocăinţă şi credinţă când aud Evanghelia?

Mulţi oameni cred că „a crede” este „partea omului” în mântuire şi că omul poate produce credinţă mântuitoare. Biblia spune în Fapte 11:18, „După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: ,Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.’” Aşadar, Dumnezeu este Acela care dă pocăinţa şi credinţa! Şi din nou, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Petru 1:1, „Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” Astfel, învăţătura Bibliei este clară: atât pocăinţa, cât şi credinţa ne sunt date. Ceva „căpătat” (2 Pet. 1:1) este ceva ce vine dintr-o sursă diferită de noi înşine. Pocăinţa şi credinţa mântuitoare NU sunt lucruri pe care oamenii le pot produce ei înşişi.

De fapt, ele sunt daruri inseparabile. În Efeseni 2:8 Pavel a scris: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Şi Petru a scris: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). Deci, aceste versete arată că pocăinţa şi credinţa sunt daruri pe care Dumnezeu le face acelora pe care îi mântuieşte, şi nu pot fi produse de mintea, inima sau voinţa umană, sau de vreo combinaţie a acestora.

Ideea potrivit căreia credinţa este ceva existent în toţi oamenii şi că toţi oamenii trebuiesc convinşi să îşi „pună credinţa în Isus Cristos pentru a fi mântuiţi” nu este deloc o idee biblică. De fapt, Biblia spune chiar opusul. Observaţi ce a scris Pavel în 2 Tesaloniceni 3:2: „şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.

Întrebarea numărul patru. Pot toţi oamenii crede în mod mântuitor în Domnul Isus Cristos?

Domnul Isus a spus, aşa cum este scris în Ioan 10:26-28: „Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” Aici, Domnul îşi aseamănă poporul cu nişte oi. Doar aceia care sunt „oile” Sale cred! Cei care nu sunt „oi” adevărate, nu cred. Credinţa nu îi face pe oameni oi, ci mai degrabă, cei care sunt oile lui Cristos cred! În legătură cu această idee observaţi Fapte 13:48: „Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică, au crezut.” Atunci, cine poate crede? Doar „oile” lui Cristos, adică, cei care „erau rânduiţi să capete viaţa veşnică.” Cei care rămân în necredinţă păcătoasă demonstrează că nu au fost rânduiţi să primească viaţa veşnică.

În plus, unii oameni sunt orbiţi. Dumnezeu, în înţelepciunea Sa infinită, a făcut aceasta. Pavel a scris în Romani 11:25: „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor.” Această orbire este atât temporară, cât şi parţială, fiindcă unii iudei sunt mântuiţi, dar majoritatea sunt orbi spiritual şi nu pot crede. Ca dovadă, luaţi în considerare următorul verset: „De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: ,Le-a orbit ochii, şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec’” (Ioan 12:39, 40). Deci, se învaţă clar că nu toţi oamenii au capacitatea de a crede.

Întrebarea numărul cinci. Pot toţi oamenii veni la Domnul Isus Cristos?

Cuvintele Domnului Isus sunt clare şi evidente în Ioan 6:44 şi 65. El a spus: „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” „Şi a adăugat: ,,Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” Acestea sunt cuvinte clare şi sunt contrare cu ideile religioase ale majorităţii oamenilor din societatea noastră religioasă contemporană. „Evanghelişti” şi alţi predicatori care pretind că învaţă Biblia umplu minţile ascultătorilor lor cu ideea că ei pot – că au capacitatea de a –veni la Cristos, dar Cristos Însuşi a învăţat altceva. Nu poţi scăpa de cuvintele lui Cristos spunând că „Dumnezeu atrage pe toată lumea” (însemnând că Dumnezeu „încearcă” să atragă pe toţi, dar cu majoritatea, încercarea Sa nu are succes). Săracul Dumnezeu! Conform acestei idei, El nu poate face ceea ce doreşte. El nu-i poate mântui pe cei ce vrea să-i mântuiască. (Biblia spune că Dumnezeu „. . . face toate după sfatul voiei Sale,” (Efeseni 1:11) şi că „El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: ,Ce faci?’” (Dan. 4:35)).

Dar, înapoi la subiectul atragerii oamenilor de către Dumnezeu la Cristos: acelaşi verset (Ioan 6:44) care spune că Dumnezeu atrage oamenii la Cristos, spune că pe aceia pe care îi atrage, El îi va şi învia la sfârşitul vremurilor. Deci, dacă nu vrei să spui că toţi vor avea parte de învierea celor fericiţi, nu poţi fi consecvent spunând că Dumnezeu atrage pe toţi oamenii la Cristos!

Nu poţi afirma ambele lucruri: fie Dumnezeu atrage pe toţi (încearcă să-i atragă pe toţi, dar eşuează cu majoritatea) şi tuturor acestora Cristos le promite că le va da o înviere binecuvântată (ideea că cei ce nu vin la Cristos vor face parte din învierea celor fericiţi este de neconceput) SAU trebuie să crezi că Dumnezeu atrage doar pe unii oameni la Cristos (aleşii Săi) şi numai acestora Cristos le promite o înviere binecuvântată. Dar aceasta pune destinul veşnic al tuturor oamenilor în mâinile lui Dumnezeu iar cei ce sunt răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu urăsc o asemenea învăţătură. Dar aceasta este învăţătura clară a Bibliei.

Această incapacitate de a veni la Cristos este demonstrată în Ioan 5:40 unde Domnul spune privitor la unii oameni: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” Voinţa unora dintre oameni – a celor neregeneraţi – este de nemişcat precum o stâncă împotriva lui Cristos. Pe de altă parte, despre cei pe care Dumnezeu îi mântuieşte, se spune: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Voinţa răzvrătită a omului este aceea care refuză să vină la Cristos decât dacă şi până când Dumnezeu lucrează întâi în acel om, schimbându-i voinţa.

Întrebarea numărul şase. Pot toţi oamenii să Îi fie plăcuţi lui Dumnezeu?

Răspunsul obişnuit este că orice persoană ce doreşte poate trăi o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Dar ce spune Biblia? Citiţi cu atenţie Cuvintele lui Dumnezeu aşa cum sunt scrise în Romani 8:6-9: „Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” Permiteţi-mi să citez din nou o porţiune, pentru accentuare: „cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.” Acest text dovedeşte că cei ce nu au Duhul lui Dumnezeu în ei (cei ce sunt fireşti sau neregeneraţi) nu-i pot fi plăcuţi lui Dumnezeu.

Concluzie

Sunt două motive pentru care oamenii gândesc diferit decât învaţă Biblia. Raţiunea noastră umană ne spune că trebuie să fie posibil pentru toţi oamenii să facă aceste lucruri „religioase.” De aceea presupunem că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înveţe că toate aceste lucruri sunt posibile. În plus, vreme de mulţi ani, arminianismul a fost cel mai popular sistem de doctrină printre credincioşii declaraţi şi mulţi lideri religioşi şi păstori învaţă că omul firesc poate să facă toate lucrurile aflate pe lista întrebărilor noastre.

Dar am arătat că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, spune că aceste lucruri sunt imposibile omului firesc – adică oamenilor aşa cum se nasc în mod firesc.

Dar ce rost au toate acestea? Sunt aceste întrebări doar academice? Sunt ele doar lucruri pe care predicatorii ar trebui să le ştie şi să le discute? Sau sunt ele importante pentru toţi?

Noi scriem fiindcă suntem preocupaţi de sufletul tău. Esenţa acestei broşuri este următoarea: Poate ai făcut o greşeală. Este posibil să fi crezut că ai puterea să faci aceste lucruri, aşa că ai făcut ceva, dar în realitate nu ai făcut ceea ce credeai că faci. De exemplu, poate că ai crezut că poţi lua o decizie şi să vii în mod mântuitor la Domnul Isus Cristos. Poate ai venit doar în faţă într-o clădire în timpul unui serviciu religios. Poate că ai ajuns doar la o experienţă emoţională, şi nu la Cristos. Poate ai ajuns să îţi fie frică de iad, dar nu ai ajuns la frica de Dumnezeu. Poate ai gândit că poţi să-ţi pui credinţa în Domnul Isus Cristos astfel încât să „faci ceva,” dar niciodată nu ai „căpătat o credinţă de acelaş preţ cu a noastră” (2 Petru 1:1). Poate ai crezut că poţi să Îi fi cumva plăcut lui Dumnezeu „venind” sau „crezând” sau „făcând ceva” prin propriile tale puteri. O mulţime de oameni cred că sunt plăcuţi lui Dumnezeu prin acţiunile şi devoţiunea lor religioasă. Dar ţi-am arătat că este imposibil pentru cei ce nu sunt născuţi din nou să-I fie plăcuţi vreodată lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte că Biblia spune „cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.

Poate chiar acum te cerţi cu versetele din Cuvântul lui Dumnezeu pe care ţi le-am arătat. Poate chiar acum spui că aceste lucruri nu pot fi adevărate. Nu este oare posibil ca această atitudine să fie chiar dovada că eşti doar un om firesc şi nu poţi primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu deoarece trebuiesc judecate spiritual? Aşadar, tot ce poate ai făcut tu în sens religios nu I-a fost plăcut lui Dumnezeu. Nici venirea ta, nici rugăciunea, nici decizia, credinţa, lacrimile sau botezul tău – nici unul din aceste lucruri nu i-au fost plăcute lui Dumnezeu. Nici unul nu a meritat vreun favor de la Dumnezeu. Nici unul nu te-a făcut vrednic de dragostea şi mântuirea Sa. Nici unul din acestea nu ţi-au câştigat vreun har sau favor din partea lui Dumnezeu. Nu este oare probabil ca tu să fii încă pierdut în păcatele tale – păcate religioase – dar cu toate acestea, păcate?

Iubit cititor, fie ca Dumnezeu să găsească cu cale să îţi tulbure orice pace falsă pe care ai putea-o avea, până vei fi adus la adevărata pace în Isus Cristos. Fie ca Dumnezeu să găsească cu cale să-ţi îndepărteze orice sprijin al experienţelor şi ideilor religioase false până când tu, la fel ca Saul din Tars, vei depinde total numai de lucrarea completă a Domnului Isus Cristos. Şi fie ca tu să ajungi să te bucuri în Cristos şi în marile adevăruri ale Evangheliei Sale.

Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi” (2 Corinteni 13:5).

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

Nu te mira că ţi-am zis: ,Trebuie să vă naşteţi din nou’” (Ioan 3:7).

În limba română de Iosif Raul Enyedi