SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE – 2015

Rugăciune pentru trezire spirituală

Iubiţi fraţi,
Cu ajutorul lui Dumnezeu începem un nou an pe calea credinţei cu o săptămână de rugăciune la care sunt invitate toate bisericile baptiste din Romania. Domnul Isus afirmă că: „dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18:19).  Prin extensie, credem că această promisiune este valabilă şi atunci când se unesc mai multe biserici sub călăuzirea Duhului Sfânt să ceara un lucru de la Tatăl ceresc. De mai mulţi ani, multe biserici baptiste din Romania au ales să pună de o parte prima săptămână din an pentru a se uni în rugăciuni inspirate de o temă comună. Astfel, în  anul 2011 tema săptămânii de rugăciune  a fost  „Statornici in credinţă”; în anul 2012 tema  a fost „Biserica in vremea de acum”; în anul 2013 tema a fost „ Eu si casa mea”, iar în anul 2014 tema a fost „Cuvantul lui Dumnezeu.”
Pentru anul 2015 propunem ca tema „Rugăciune pentru trezire spirituală.” La începutul acestui an (2015) se implinesc 25 de ani de la prima săptămănă de rugăciune din ianuarie 1990. Atunci bisericile au fost pline cu oameni care au sărbătorit eliberarea de sub prigoana si ingrădirile comuniste. Însă entuziasmul acelor zile nu a durat mult şi, an după an, oamenii au devenit tot mai preocupaţi de lucrurile pămănteşti şi lumeşti, iar la începutul anului 2015 unele biserici sunt aproape goale. Entuziasmul de acum 25 de ani s-a stins. Ne putem întreba dacă efervescenţa religioasă a primelor săptămâni din 1990 a fost cu adevărat trezire spirituală, sau a fost doar un foc religios superficial generat de schimbările politice?
„Trezirea se referă la o deşteptare spirituală dintr-o stare de adormire sau stagnare in viaţa omului credincios. Ea include renaşterea dragostei faţă de Dumnezeu, conştientizarea sfinţeniei lui Dumnezeu, pasiune pentru Cuvântul Său şi Biserica Sa, convingere apăsătoare a păcătoşeniei personale şi colective, atitudine de umilinţă, dorinţă profundă după pocăinţă şi creştere în neprihănire. Trezirea învigorează şi adânceşte credinţa şi deschide ochii credinciosului pentru adevăr într-un mod nou şi proaspăt. În general, trezirea presupune un început proaspăt, cu o pagină nouă,  un nou început a unei vieţi trăite în ascultare de Dumnezeu. Trezirea zdrobeşte fascinaţia şi puterea lumii care orbeşte ochii oamenilor şi generează energia de care avem nevoie ca să trăim în lume, dar nu ca lumea…” S. Michael Houdmann

Duminică 04 ianuarie, 2015
Rugăciune pentru smerenie, pocăinţă şi îndreptare

„Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea şi i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele,  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara” (2Cron 7:12-14).
Mărturisire: 
Ne-am pus încrederea în noi înşine şi în lucrurile materiale;
Am neglijat rugăciunea zilnică;
Am fost atraşi de lucrurile lumeşti;
Am păcătuit şi ne-am îndepărtat de Calea Îngustă a Domnului;
Ţara nostră este bolnavă de ciuma păcatului.
Cerere:
Harul pocăinţei personale;
Duh de smerenie şi de zdrobire a mandriei (eului);
Separare de păcat şi lume;
Intoarcere cu toată inima spre Domnul.
Mulţumire:
Pentru promisiunea ascultării rugăciunilor;
Pentru promisiunea iertării păcatelor;
Pentru promisiunea tămăduirii ţării.
Luni 05 ianuarie, 2015
Rugaciune pentru curatire, umplere cu putere spirituală

„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul ne este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire „ (1 Ioan 1: 7-9).

Mărturisire:
Am umblat în întuneric si am făcut faptele întunericului;
Ne-am ascuns păcatele şi nu le-am mărturisit;
Ne-am înşelat singuri şi nu mai iubim părtăşia cu Domnul şi cu fraţii.
Cerere:
Domnul să ne lumineze toate colţurile întunecate ale sufletului;
Domnul să scoată la lumină păcatele ascunse;
Domnul să ne curăţească de orice păcat;
Domnul să ne ajute să iubim lumina si pocăinţa adevărată.
Multumire:
Pentru jertfa Domnului Isus in care avem iertarea păcatelor;
Pentru Duhul Sfant care ne luminează cugetele;
Pentru credincioşia şi dreptatea Lui;
Pentru iertare si curăţire.

Marţi 06 ianuarie, 2015
Rugăciune pentru foame spirituală în ţara
„Iată ,vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului” (Amos 8:11).

Mărturisire:
De multă vreme nu ne mai este foame şi sete după Cuvăntul Domnului;
Ne este foame şi sete după distracţii lumeşti – televizor, internet, petreceri, distractii lumeşti;
Am părasit pe Domnul, izvorul apelor vieţii şi am băut ape otrăvite;
Ne-am golit inimle şi casele de Cuvântul lui Dumnezeu şi nu mai avem putere spirituală.
Cerere:
Domnul să aducă zilele în care să ne fie foame şi sete după Cuvânt;
Domnul să ne ajute să ne întoarcem zilnic la citirea Cuvântului;
Domnul să curăţească şi să binecuvinteze toate canalele prin care se răspândeşte Cuvăntul;
Domnul să deschidă inima fiecăruia pentru Cuvănt.
Multumire:
Pentru că nu a închis uşa Cuvântului în Romania;
Pentru toate uşile deschise pentru Cuvănt – case, scoli, case de cultură, stadioane, radio, televiziune, cărţi, ziare, reviste, intenet, etc.;
Pentru puterea Cuvântului de a stâmpăra foamea şi setea sufletului.

Miercuri 07 ianuarie, 2015
Rugaciune pentru pasiune pentru mantuirea altora

„Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi
este martor, că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti” (Rom 9:1-3).

Mărturisire:
Nu ne doare inima pentru cei nemăntuiti;
Ne ne rugăm zilnic pentru mântuirea lor;
Nu folosim eficient timpul şi oportunităţile să Îl prezentăm pe Hristos;
Cerere:
Pasiune pentru mântuirea familiilor noastre;
Durere sufletească pentru starea lor spirituală;
Hotărâri sfinte şi statornice de a mijloci în rugăciune pentru ei;
Refacerea listelor de rugăciune.
Multumire:
Domnul este cel care cercetează şi cunoaşte inimile;
Domnul poate schimba inima de piatră în inimă de carne;
Pentru promisiunea rugăciunilor ascultate.

Joi 08 ianuarie, 2015
Rugăciune pentru lucrarea Duhului Sfânt în România
„Totuşi, vă spun adevărul: vă este mai de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-l voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred ân Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat… Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:7-11, 13).
Marturisire:
Am neglijat călăuzirea Duhului şi am adoptat un fel lumesc de a trăi;
Am umblat de multe ori călăuziti de gândurile, planurile sau firea noastră pământească;
Ne-am bizuit de multe ori pe oameni (predicatori, cântăreţi, etc.) pentru progresul lucrarii; nu ne-am bizuit pe Domnul prin post şi rugăciune;
Am apelat de multe ori la soluţii omeneşti pentru rezolvarea problemelor.

Cerere:
Duhul Sfant să ne convingă pe fiecare de păcatele personale;
Duhul Sfant să-i convingă pe cei pentru care ne rugăm;
Duhul Sfant să aducă pocăinţă adevărată şi naştere din nou în viaţa celor pentru care ne rugăm;
Duhul Sfânt să lumineze mintea şi inima celor nemântuiţi.
Mulţumire:
Pentru Persoana si lucrarea Duhului Sfânt în noi, cei măntuiţi;
Pentru lucrarea Duhului Sfânt în cei nemântuiţi;
Pentru plinătatea Duhului Sfânt în bisericile noastre;
Pentru revărsarea crcetării Duhului Sfănt peste ţara noastră.
Vineri 09 ianuarie, 2015
Lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu

 
„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl: şi orice veţi cere în Nemele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:12-14).

Mărturisire:
Am slăbit în credinţă;
Nu mai cerem lucruri mari de la Dumnezeu;
Nu am fost pasionaţi de slăvirea Numelui lui Dumnezeu prin viaţa noastră;
Ne-am mulţumit doar cu ritualuri seci sau cu spectacole religioase lumeşti.
Cerere:
Mărirea credinţei;
Întărirea vieţii de rugăciune;
Pasiune pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu;
Lucrări mari de mântuire în Romania şi în fiecare biserică;
Psiune pentru slava lui Dumnezeu prin viaţa şi lucrarea fiecăruia.
Multumire:
Pentru lucrările mari pe care le-a făcut în trecut;
Pentru că Dumnezeu are aceiaşi putere azi ca şi în urmă cu 2000 ani;
Pentru că onorează credinţa copiilor Lui;
Pentru că poate face lucrari mari şi în zilele noastre.

Sâmbătă 10 ianuarie, 2015
Rugaciune pentru pocainta oamenilor cu influenţă

„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,  care voieşte ca toţi oamenii să fie măntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1Tim 2:1-4).

Mărturisire:
Ne-am rugat prea puţin pentru măntuirea conducătorilor locali şi naţionali;
Am fost, de multe ori, mai preocupaţi de aspectele politice şi economice decât de cele spirituale;
Am trecut cu vederea faptul că Domnul Isus a murit si pentru dregători;
Cerere:
Pentru mantuirea conducătorilor locali şi naţionali;
Pentru înţelepciune şi călăuzire de sus în elaborarea şi aplicarea legilor;
Pentru frica de Dumnezeu în viaţa şi deciziile conducătorilor;
Pentru protecţia conducătorilor de influenţe rele şi de cel rău.
Mulţumire:
Pentru pacea din ţara noastră;
Pentru libertatea de a propovădui Evanghelia;
Pentru conducătorii care se luptă pentru respectarea principiilor biblice cu privire la familie, biserică şi societate;
Pentru uşa deschisă de a preda religia în şcoli.  

Duminică 11 ianuarie, 2015
Rugăciune pentru o nouă generaţie de lucrători plini de Duhul Sfânt, putere şi pasiune

„Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. Cănd a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ‘Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui’” (Matei 9:35-38).

Mărturisire:
Nu am fost preocupaţi cu toată inima pentru localităţile fără biserici;
Nu am fost preocupaţi de soarta bisericilor care mai au doar un grup mic de fraţi şi surori în vârstă;
Nu suntem mistuiţi de milă pentru cei care se duc în iad;
S-a diminuat sau am pierdut de tot zelul misionar la sate.
Cerere:
Pocăinţă pentru toţi lucrătorii care au stricat Calea Domnului;
Curăţie morală şi doctrinară pentru toţi lucratorii;
Inimi care să fie preocupate de turme la fel ca şi Domnul Isus;
Pasiune de a duce Evanghelia în oraşele şi satele în care nu sunt biserici;
O nouă generaţie de lucrători plini de Duhul Sfânt şi putere;
Un nou val misionar care să izvorască dintr-o trezire spirituală adevărată;
O nouă trezire spirituală în bisericile baptiste din Romania;
Mulţumire:
Pentru toţi fraţii şi surorile care mijlocesc în tăcere (singuri sau în grupuri mici) pentru trezire spirituală în Romania;
Pentru toti lucrătorii care se duc cu dedicare şi credincioşie în toate locurile unde se deschid uşi pentru Evanghelie;
Pentru toţi cei care s-au întors la Dumnezeu în anul care a trecut;
Pentru toţi lucrătorii care păzesc şi slujesc cu credincioşie pe Calea îngustă a Evangheliei;

Iubiţi fraţi, conştienţi că vremurile de înviorare vin de la Domnul şi sunt însoţite de pocăinţă biblică şi întoarcere totală la Dumnezeu (Fapte 3:19), suntem chemaţi să ne unim în rugăciune cu zile de post.  Să cerem ca Dumnezeul care a „trezit duhul lui Cir” şi al „capilor de familii din Iuda şi Beniamin, al preoţilor şi leviţilor” din vremea lui Ezra, să se îndure şi de noi, de casele noastre, de bisericile noastre şi de ţara noastră şi mai aducă încă odată vremea trezirii spirituale peste generaţia noastră, ca altădată peste cetatea Ninive, la predica lui Iona.  Sărbătoarea Naşterii Mantuitorului şi trecerea în Noul An reprezintă un bun prilej pentru a lua hotărîri sfinte pe calea credinţei. Din toată inima, vă doresc tuturor: Sărbători Binecuvăntate! Hristos S-a Născut! Un An Nou Plin de Har!
Pastor Paul Negruţ
Vicepreşedinte cu Educaţia biblică  

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s